Skip to main content

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

1. Dotknutá osoba: registrovaný návštevník webstránky MVE – ENERGO, s. r. o.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov: MVE – ENERGO, s. r. o., so sídlom: Priemyselná 1/4412, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 806 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 19237/L. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by prevádzkovateľ svojim klientom ako potenciálnym obchodným partnerom nemohol poskytovať svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

3. Príjemca osobných údajov: MVE – ENERGO, s. r. o., so sídlom: Priemyselná 1/4412, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 806 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 19237/L. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanoviť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie, či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom. Príjemcom osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia: JUDr. PaedDr. Róbert Monsberger Kozák, advokát, so sídlom: Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod poradovým číslom 6899, IČO: 40 454 576, DIČ: 1045458183, IČ DPH: SK1045458183.

4. Prevádzkovateľ používa Cookies na nasledujúce účely:

 1. na identifikáciu pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa a počas navigácie na jeho webových stránkach;
 2. na analýzu používania a výkonnosť webových stránok a služieb prevádzkovateľa;
 3. na ukladanie preferencií dotknutej osoby k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky prevádzkovateľa.

5. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny nedochádza.

6. Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa obchodnou spoločnosťou MVE – ENERGO, s. r. o., so sídlom: Priemyselná 1/4412, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 806 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 19237/L, ako prevádzkovateľom, a to za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

7. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

8. Dotknutá osoba má právo:

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov, na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený);
 • účel spracúvania osobných údajov;
 • zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov;
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť;
 • tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté;
 • okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené;
 • forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené;
 • tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 • ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje požiadať o ich vrátenie;
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

9. Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo na telefónnom čísle: : 00421 918 473 313  resp. na elektronickej adrese: robert.monsberger.kozak@mve-energo.sk

10. Dotknutá osoba má právo, aby jej prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

11. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

12. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Bratislava 27, Hraničná 12, 820 07, tel. ústredňa +421 2 3231 3214, www: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk), a to najmä v prípade, že prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov, ktoré je v rozpore s platnou právnou úpravou oblasti spracovania a ochrany osobných údajov.